Li donem la benvinguda a aquest espai web, aquí podrà trobar tota la informació relacionada amb els termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i la responsable de la web. Com a usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar amb la navegació.

Dades de la responsable

Identitat de la Responsable:

 • ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L
 • CIF: B-58036633
 • Adreça: Carrer Freixa número 5-9, 08021, (Barcelona)
 • Telèfon: 93 411 13 33
 • Correu electrònic: [email protected]
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 26218, Foli 78, Full núm. B 100005
 • Actividad: Centre d’Exàmens de Cambridge Assessment English

ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L, com a responsable de la web, es compromet a tractar la informació dels usuaris i clients amb total garantia i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades de caràcter personal dels usuaris.
La present web, compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals regulen l’ús de la web, inclosos els continguts, productes i serveis posats a disposició en la mateixa. Tota persona que accedeixi a la web, www.exams-catalunya.com (usuari) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment al portal.

 

Dades de caràcter personal

Llegir Política de Privacitat i Protecció de Dades

 

Obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense infringir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular;
 • La seva utilització per a finalitats comercials o publicitaris.

En la utilització de la web, www.exams-catalunya.com,l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d’exams-catalunya.com o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

 

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicats per l’usuari a la web o enviats a través de correus electrònics, poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb l’establert en la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols https, per tant, es garanteix les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui assegurada.

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, SL indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat, assenyalant els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

 

Política de comentaris

En aquesta web es permet realitzar comentaris per enriquir els continguts i realitzar consultes.
No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquesta web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres.
Aquests comentaris seran suprimits pels administradors de la web. També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els que continguin informació personal com, per exemple, domicilis privat o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.
Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb finalitats promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general. No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

 

Exclusió de garanties

ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Les relacions entre ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L amb els usuaris dels seus productes i serveis, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

 

Contacte

Per al cas en què un usuari de la web tingués algun dubte sobre les Condicions Legals o volgués realitzar qualsevol comentari sobre la web, per favor enviïn un correu electrònic a [email protected].