Revisions i apel·lacions

You are here:

Revisions i apel·lacions

Revisions i apel·lacions

Després de l'examen

Si un candidat considera que el resultat del seu examen no és just, ha de posar-se en contacte amb nosaltres immediatament perquè puguem sol·licitar a Cambridge Assessment English la revisió de resultats o, si procedeix, tramitar una apel·lació.

Revisions de resultats

Quan el candidat ho sol·liciti tramitarem una revisió de resultats en el seu nom. Aquest procés consta de dos nivells disponibles:

Nivell 1

Una nova comprovació administrativa completa de l’examen, que serà resolta en un termini d’entre 5 i 10 dies hàbils.

Nivell 2

Una nova correcció completa de la part escrita de l’examen (incloent-hi la revisió del Listening paper en cas que sigui rellevant, però no la del Speaking test). Aquesta revisió no està disponible per als exàmens A2 Key i A2 Key for Schools. Per a sol·licitar una revisió del Nivell 2, el candidat ha d’haver completat prèviament la del Nivell 1 i haver rebut els resultats. El candidat rebrà el resultat de la revisió en un termini d’entre tres i quatre setmanes.

És important tenir en compte que en cap dels processos esmentats es proporcionarà al candidat informació detallada sobre el seu examen i que l’original de l’examen no serà en cap cas retornat ni al candidat ni a l’escola.

Si està interessat a sol·licitar una revisió de resultats, cal que ens informi per escrit indicant el nom complet i el número del candidat, així com l’examen realitzat i la data de la sessió.

Hi ha un cost econòmic per a cadascun dels nivells del procés de revisió de resultats, que dependrà de l’examen realitzat. El pagament d’aquest servei ha de fer-se efectiu en el moment de formalitzar la sol·licitud de revisió. Aquest pagament serà reemborsat íntegrament si, com a resultat de la consulta, es produeix un canvi en la qualificació. Tingui en compte que si hi ha un canvi en el resultat però no un canvi en la qualificació, el pagament no serà reemborsat (Qualificació = A, B, C).

Results enquiry stage 1 40€
Stage 2 remark B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency, B2 & C1 Business 145€
Stage 2 remark B1 Preliminary & B1 Business 95€

Si com a conseqüència d’una revisió de resultats es produeix un canvi de qualificació (Qualificació = A, B, C), sol·licitarem al candidat la devolució del certificat original, si correspon al nostre centre (recomanem l’enviament mitjançant correu certificat amb justificant de recepció). La tarifa que va pagar per la revisió li serà reemborsada íntegrament.

Recomanem a tots els candidats que considerin realitzar una revisió de resultats que es comuniquin amb nosaltres immediatament després de rebre el seu resultat per a analitzar el procediment necessari.

Una revisió de resultats del Nivell 1 ha de sol·licitar-se i pagar-se dins del termini de 14 dies a partir de l’emissió del seu resultat; una revisió de resultats del Nivell 2 ha de sol·licitar-se i pagar-se en un termini de 14 dies a partir de la publicació del resultat de la revisió del Nivell 1.

Més informació

Si desitja més informació o assessorament, pot posar-se en contacte amb el centre on va realitzar el seu examen:

Exams Catalunya: [email protected]
Exams Madrid: [email protected]
Exams Balears: [email protected]
Exams Andorra: [email protected]

Apel·lacions

Si un candidat no està satisfet amb el resultat del procés de revisió de resultats, té dret a iniciar una apel·lació formal contra el seu resultat.

Cambridge Assessment English ofereix un servei que permet als candidats apel·lar contra les decisions que hagin pogut afectar les qualificacions que se’ls atorguen (resultats, negligència, Consideració especial, actuacions administratives).

El procediment d’apel·lació se centra en si, en el curs de la presa de decisions, Cambridge Assessment English o el Centre d’Examen:

  • utilitza procediments que són consistents amb el codi de bona praxi de les autoritats reguladores
  • va aplicar els procediments establerts de manera adequada i justa a l’hora de prendre les seves decisions.

El procediment d’apel·lació no comporta emetre judicis sobre el treball dels candidats en l’examen; una apel·lació no implicarà tornar a corregir o avaluar de nou el treball d’un candidat, encara que podria encarregar-se una nova correcció com a resultat d’una apel·lació si es determina que els procediments no s’han seguit satisfactòriament.

Quan el resultat d’una apel·lació qüestioni la precisió de les qualificacions atorgades en una correcció, Cambridge Assessment English prendrà totes les mesures raonables per a identificar a qualsevol altre candidat que pugui haver estat afectat i, sempre que sigui possible, corregir o mitigar l’error.

Quan el resultat d’una apel·lació resulti en el descobriment d’un error en un dels processos o sistemes de Cambridge Assessment English, aquest revisarà el procés o el sistema rellevant i prendrà totes les mesures necessàries per a garantir que l’error no torni a ocórrer.

Cambridge Assessment English i Assessment and Certification Services, S.L. únicament consideraran una apel·lació si es compleixen les següents condicions:

  • L’apel·lació es presenta per escrit, indicant clarament els motius.

  • L’apel·lació es presenta dins dels 14 dies posteriors a la recepció de la decisió pertinent.
  • Els sol·licitants realitzen el pagament al nostre centre abans del final del període de 14 dies esmentat, aportant qualsevol document de suport que estimin rellevant dins d’aquest període. Les apel·lacions no seran acceptades si no s’ha realitzat el pagament.

No és possible presentar una apel·lació contra un resultat si prèviament no s’han tramitat els nivells 1 i 2 del procés de revisió de resultats (aquesta condició no s’aplica a les apel·lacions contra decisions relacionades amb negligència).

Hi haurà un càrrec per la presentació d’una apel·lació en la fase prèvia a l’apel·lació, Nivell 1 i Nivell 2 del procediment. Aquest càrrec es reemborsarà íntegrament si s’estima l’apel·lació.

Procediment d'apel·lacions

L’evidència escrita relacionada amb el cas serà revisada pel personal superior de Cambridge Assessment English. El propòsit de l’anàlisi inicial és decidir si s’ha d’autoritzar qualsevol tràmit addicional relacionat amb l’apel·lació (per exemple, tornar a corregir els materials d’examen addicionals; reunir evidència addicional).

Si a conseqüència d’aquesta anàlisi es decideix estimar l’apel·lació, es notificarà al centre/candidat i es retornarà la tarifa d’apel·lació.

En tots els altres casos, l’apel·lació passarà al Nivell 1 del procediment.

L’evidència escrita relacionada amb el cas serà considerada per una autoritat independent.

Els apel·lants seran notificats per escrit del resultat del Nivell 1, inclòs el resultat de qualsevol treball addicional autoritzat, dins de les 10 setmanes posteriors a la presentació.

Els apel·lants que no estiguin satisfets poden sol·licitar que el seu cas sigui considerat íntegrament pel Comitè d’Apel·lacions de Cambridge Assessment English. El Comitè d’Apel·lacions inclou al Director Executiu de Cambridge Assessment English o al personal superior designat per ells i almenys un membre que no és ni ha estat membre de la junta o els comitès d’UCLES/Cambridge Assessment English, o empleat o examinador d’UCLES/Cambridge Assessment English en qualsevol moment durant els set anys anteriors.

Les sol·licituds formals per a una apel·lació que hagi de ser considerada pel Comitè d’Apel·lacions han de fer-se dins dels 10 dies posteriors a la recepció del resultat de l’apel·lació del Nivell 1.

Els apel·lants tenen dret a presentar el seu cas en persona davant el Comitè d’Apel·lacions i se’ls notificarà per escrit el resultat de la seva apel·lació dins de les 10 setmanes posteriors a la presentació.

La consideració d’una apel·lació pel Comitè d’Apel·lacions conclou el procediment d’apel·lacions de Cambridge Assessment English.

Hi ha un cost econòmic per a cadascun dels tres nivells del procés d’apel·lació (preapel·lació, Nivell 1, i Nivell 2). Aquest pagament serà reemborsat íntegrament al candidat en el cas que l’apel·lació sigui estimada.

El resultat d’una apel·lació pot ser una confirmació de la decisió original o una revocació d’aquesta decisió que, al seu torn, pot conduir a l’adjudicació d’una qualificació més alta, una qualificació més baixa o cap canvi de qualificació, o a l’adjudicació d’una qualificació on no es va atorgar cap qualificació prèvia.

Quan una apel·lació condueixi a un canvi en la qualificació o a l’adjudicació d’una qualificació on no es va atorgar cap qualificació anteriorment, es reemborsarà la totalitat de les taxes de consulta de resultats i apel·lacions, i s’emetrà una declaració de resultats i un certificat esmenat (quan sigui procedent).

Si desitja més informació o assessorament, pot posar-se en contacte amb el centre on va realitzar el seu examen:

Després de l'examen

Si un candidat considera que el resultat del seu examen no és just, ha de posar-se en contacte amb nosaltres immediatament perquè puguem sol·licitar a Cambridge Assessment English la revisió de resultats o, si procedeix, tramitar una apel·lació.

Revisions de resultats

Quan el candidat ho sol·liciti tramitarem una revisió de resultats en el seu nom. Aquest procés consta de dos nivells disponibles:

Nivell 1

Una nova comprovació administrativa completa de l’examen, que serà resolta en un termini d’entre 5 i 10 dies hàbils.

Nivell 2

Una nova correcció completa de la part escrita de l’examen (incloent-hi la revisió del Listening paper en cas que sigui rellevant, però no la del Speaking test). Aquesta revisió no està disponible per als exàmens A2 Key i A2 Key for Schools. Per a sol·licitar una revisió del Nivell 2, el candidat ha d’haver completat prèviament la del Nivell 1 i haver rebut els resultats. El candidat rebrà el resultat de la revisió en un termini d’entre tres i quatre setmanes.

És important tenir en compte que en cap dels processos esmentats es proporcionarà al candidat informació detallada sobre el seu examen i que l’original de l’examen no serà en cap cas retornat ni al candidat ni a l’escola.

Si està interessat a sol·licitar una revisió de resultats, cal que ens informi per escrit indicant el nom complet i el número del candidat, així com l’examen realitzat i la data de la sessió.

Hi ha un cost econòmic per a cadascun dels nivells del procés de revisió de resultats, que dependrà de l’examen realitzat. El pagament d’aquest servei ha de fer-se efectiu en el moment de formalitzar la sol·licitud de revisió. Aquest pagament serà reemborsat íntegrament si, com a resultat de la consulta, es produeix un canvi en la qualificació. Tingui en compte que si hi ha un canvi en el resultat però no un canvi en la qualificació, el pagament no serà reemborsat (Qualificació = A, B, C).

Results enquiry stage 1 35€
Stage 2 remark B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency, B2 & C1 Business 130€
Stage 2 remark B1 Preliminary & B1 Business 85€

Si com a conseqüència d’una revisió de resultats es produeix un canvi de qualificació (Qualificació = A, B, C), sol·licitarem al candidat la devolució del certificat original, si correspon al nostre centre (recomanem l’enviament mitjançant correu certificat amb justificant de recepció). La tarifa que va pagar per la revisió li serà reemborsada íntegrament.

Recomanem a tots els candidats que considerin realitzar una revisió de resultats que es comuniquin amb nosaltres immediatament després de rebre el seu resultat per a analitzar el procediment necessari.

Una revisió de resultats del Nivell 1 ha de sol·licitar-se i pagar-se dins del termini de 14 dies a partir de l’emissió del seu resultat; una revisió de resultats del Nivell 2 ha de sol·licitar-se i pagar-se en un termini de 14 dies a partir de la publicació del resultat de la revisió del Nivell 1.

Més informació

Si desitja més informació o assessorament, pot posar-se en contacte amb el centre on va realitzar el seu examen:

Exams Catalunya: [email protected]
Exams Madrid: [email protected]
Exams Balears: [email protected]
Exams Andorra: [email protected]

Apel·lacions

Si un candidat no està satisfet amb el resultat del procés de revisió de resultats, té dret a iniciar una apel·lació formal contra el seu resultat.

Cambridge Assessment English ofereix un servei que permet als candidats apel·lar contra les decisions que hagin pogut afectar les qualificacions que se’ls atorguen (resultats, negligència, Consideració especial, actuacions administratives).

El procediment d’apel·lació se centra en si, en el curs de la presa de decisions, Cambridge Assessment English o el Centre d’Examen:

  • utilitza procediments que són consistents amb el codi de bona praxi de les autoritats reguladores
  • va aplicar els procediments establerts de manera adequada i justa a l’hora de prendre les seves decisions.

El procediment d’apel·lació no comporta emetre judicis sobre el treball dels candidats en l’examen; una apel·lació no implicarà tornar a corregir o avaluar de nou el treball d’un candidat, encara que podria encarregar-se una nova correcció com a resultat d’una apel·lació si es determina que els procediments no s’han seguit satisfactòriament.

Quan el resultat d’una apel·lació qüestioni la precisió de les qualificacions atorgades en una correcció, Cambridge Assessment English prendrà totes les mesures raonables per a identificar a qualsevol altre candidat que pugui haver estat afectat i, sempre que sigui possible, corregir o mitigar l’error.

Quan el resultat d’una apel·lació resulti en el descobriment d’un error en un dels processos o sistemes de Cambridge Assessment English, aquest revisarà el procés o el sistema rellevant i prendrà totes les mesures necessàries per a garantir que l’error no torni a ocórrer.

Cambridge Assessment English i Assessment and Certification Services, S.L. únicament consideraran una apel·lació si es compleixen les següents condicions:

  • L’apel·lació es presenta per escrit, indicant clarament els motius.

  • L’apel·lació es presenta dins dels 14 dies posteriors a la recepció de la decisió pertinent.
  • Els sol·licitants realitzen el pagament al nostre centre abans del final del període de 14 dies esmentat, aportant qualsevol document de suport que estimin rellevant dins d’aquest període. Les apel·lacions no seran acceptades si no s’ha realitzat el pagament.

No és possible presentar una apel·lació contra un resultat si prèviament no s’han tramitat els nivells 1 i 2 del procés de revisió de resultats (aquesta condició no s’aplica a les apel·lacions contra decisions relacionades amb negligència).

Hi haurà un càrrec per la presentació d’una apel·lació en la fase prèvia a l’apel·lació, Nivell 1 i Nivell 2 del procediment. Aquest càrrec es reemborsarà íntegrament si s’estima l’apel·lació.

Procediment d'apel·lacions

L’evidència escrita relacionada amb el cas serà revisada pel personal superior de Cambridge Assessment English. El propòsit de l’anàlisi inicial és decidir si s’ha d’autoritzar qualsevol tràmit addicional relacionat amb l’apel·lació (per exemple, tornar a corregir els materials d’examen addicionals; reunir evidència addicional).

Si a conseqüència d’aquesta anàlisi es decideix estimar l’apel·lació, es notificarà al centre/candidat i es retornarà la tarifa d’apel·lació.

En tots els altres casos, l’apel·lació passarà al Nivell 1 del procediment.

L’evidència escrita relacionada amb el cas serà considerada per una autoritat independent.

Els apel·lants seran notificats per escrit del resultat del Nivell 1, inclòs el resultat de qualsevol treball addicional autoritzat, dins de les 10 setmanes posteriors a la presentació.

Els apel·lants que no estiguin satisfets poden sol·licitar que el seu cas sigui considerat íntegrament pel Comitè d’Apel·lacions de Cambridge Assessment English. El Comitè d’Apel·lacions inclou al Director Executiu de Cambridge Assessment English o al personal superior designat per ells i almenys un membre que no és ni ha estat membre de la junta o els comitès d’UCLES/Cambridge Assessment English, o empleat o examinador d’UCLES/Cambridge Assessment English en qualsevol moment durant els set anys anteriors.

Les sol·licituds formals per a una apel·lació que hagi de ser considerada pel Comitè d’Apel·lacions han de fer-se dins dels 10 dies posteriors a la recepció del resultat de l’apel·lació del Nivell 1.

Els apel·lants tenen dret a presentar el seu cas en persona davant el Comitè d’Apel·lacions i se’ls notificarà per escrit el resultat de la seva apel·lació dins de les 10 setmanes posteriors a la presentació.

La consideració d’una apel·lació pel Comitè d’Apel·lacions conclou el procediment d’apel·lacions de Cambridge Assessment English.

Hi ha un cost econòmic per a cadascun dels tres nivells del procés d’apel·lació (preapel·lació, Nivell 1, i Nivell 2). Aquest pagament serà reemborsat íntegrament al candidat en el cas que l’apel·lació sigui estimada.

El resultat d’una apel·lació pot ser una confirmació de la decisió original o una revocació d’aquesta decisió que, al seu torn, pot conduir a l’adjudicació d’una qualificació més alta, una qualificació més baixa o cap canvi de qualificació, o a l’adjudicació d’una qualificació on no es va atorgar cap qualificació prèvia.

Quan una apel·lació condueixi a un canvi en la qualificació o a l’adjudicació d’una qualificació on no es va atorgar cap qualificació anteriorment, es reemborsarà la totalitat de les taxes de consulta de resultats i apel·lacions, i s’emetrà una declaració de resultats i un certificat esmenat (quan sigui procedent).

Si desitja més informació o assessorament, pot posar-se en contacte amb el centre on va realitzar el seu examen: