Preparació d’exàmens

B2

First

for Schools

Preparació d’exàmens

B2 First

for Schools

Preparació d’exàmens

B2 First

for Schools

Informació per a candidats

Consells pràctics de preparació, informació sobre què esperar el dia de l’examen i enllaços útils.

Format de l'examen

L’examen del B2 First for Schools consta de quatre proves desenvolupades per a avaluar les destreses lingüístiques en anglès dels alumnes.

1 hora 15 minuts

La prova de comprensió de lectura i ús de la llengua del B2 First for Schools consta de set parts que contenen una mescla de diferents tipus de text i preguntes. En les parts 1 a 4, has de llegir diversos texts i fer tasques de gramàtica i vocabulari. En les parts 5 a 7, has de llegir una sèrie de texts i respondre preguntes que posen a prova la teva capacitat per a comprendre el que llegeixes i que demostren que pots abordar diversos tipus de text. Aquesta prova suposa un 40 % de la nota final.

Part 1 (Espais en blanc amb opció múltiple):
 • Un text en el qual falten algunes paraules o frases (espais en blanc). Després del text hi ha quatre possibles respostes per a cada espai en blanc i els alumnes han de triar la resposta correcta (A, B, C o D).
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Espais en blanc amb resposta oberta):
 • Falten algunes paraules (espais en blanc). Els alumnes han d’esbrinar la paraula correcta per a cada espai en blanc.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Formació de paraules):
 • Un text que conté vuit espais en blanc. Cada espai en blanc representa una paraula. Al final de cada línia hi ha una paraula “guia” que l’alumne ha de canviar d’alguna forma per a construir la paraula que falta i completar la frase correctament.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Transformacions amb paraules clau):
 • Una frase seguida d’una paraula clau i una segona frase amb un espai en blanc en el seu interior. Els alumnes han d’utilitzar aquesta paraula clau per a completar la segona frase de manera que tingui un significat similar a la primera frase.
 • 6 preguntes
 • Fins a 2 punts per cada resposta correcta
Part 5: (Opció múltiple):
 • Un text amb algunes preguntes d’opció múltiple. Per cada pregunta hi ha quatre opcions (A, B, C o D) i els alumnes han de decidir quina és la resposta correcta.
 • 6 preguntes
 • 2 punts per cada resposta correcta
Part 6 (Text amb espais en blanc):
 • Un text amb alguns espais en blanc. Després del text hi ha algunes frases extretes del propi text. Els alumnes han de triar la frase adequada per a cada espai en blanc.
 • 6 preguntes
 • 2 punts per cada resposta correcta
Part 7 (Aparellament múltiple):
 • Una sèrie de preguntes i un text llarg o diversos textos curts que cal llegir. En cada pregunta els alumnes han de decidir en quin text o part del text s’esmenta això.
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

1 hora 20 minuts

En les dues parts de la prova d’expressió escrita del B2 First for Schools, l’alumne ha de demostrar que pot escriure diversos tipus de text en anglès. Aquesta prova suposa un 20 % de la nota final.

Part 1 (Pregunta obligatòria):
 • Se’ls proporciona als alumnes el títol d’un assaig i dues idees. Han d’escriure un assaig en el qual donin la seva opinió sobre el títol utilitzant les idees que els han estat proporcionades i afegint una de la seva pròpia collita. El títol serà un assumpte d’interès general, per la qual cosa els alumnes no necessiten cap coneixement especialitzat.
 • 1 pregunta obligatòria
 • L’escrit ha de tenir 140–190 paraules
Part 2 (Tasca de redacció basada en situacions):
 • Pregunta a triar entre quatre opcions. La resposta que els alumnes han de redactar serà una de les següents: article, email/carta, assaig, ressenya, història.
 • Una tasca a triar d’entre quatre, a més d’una pregunta sobre el text prefixat
 • L’escrit ha de tenir 140–190 paraules

Text prefixat per a B2 First for Schools

gener 2021 – desembre 2022

Daphne du Maurier: Rebecca (Pearson Level 5 Edition)

Els professors poden preparar als candidats per a les preguntes sobre aquest text prefixat estudiant alguna versió cinematogràfica de Rebecca, estudiant el llibre o ambdues.

Els alumnes no han d’abordar la pregunta opcional sobre el text prefixat de la Part 2 tret que comprenguin el text sobre el qual han de respondre les preguntes. Els professors són els que millor poden jutjar si el text i/o versió cinematogràfica són apropiats i estimulants en el context docent. L’edició proposada és una versió adaptada al nivell i, per tant, adequada per als candidats de B2 First for Schools. També podrien estar disponibles altres edicions d’aquest llibre. Els professors i els alumnes han de tenir en compte que el nivell del llenguatge d’altres edicions pot ser menys assequible.

Aproximadament 40 minuts

La prova de comprensió auditiva del B2 First for Schools consta de quatre parts. En cada part has d’escoltar un o més texts enregistrats i respondre algunes preguntes. Els enregistraments es reprodueixen dues vegades. Aquesta prova suposa un 20 % de la nota final.

Part 1 (Opció múltiple):
 • Una sèrie d’enregistraments breus i no relacionades entre si d’aproximadament 30 segons cadascuna. Els alumnes han d’escoltar els enregistraments i respondre una pregunta d’opció múltiple per cadascuna d’elles. Cada pregunta té tres opcions (A, B o C).
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Completar frases):
 • Un monòleg (parla una persona) que dura 3–4 minuts. Els alumnes han de completar les frases del full de preguntes amb la informació que escolten en l’enregistrament.
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Aparellament múltiple):
 • Cinc monòlegs relacionats entre si d’aproximadament 30 segons cadascun. Els alumnes escolten els enregistraments i han de triar quina afirmació d’una llista de vuit es correspon amb el que diu cada parlant.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Opció múltiple):
 • Una entrevista o intercanvi d’impressions entre dos interlocutors que dura 3–4 minuts. Els alumnes han d’escoltar l’enregistrament i respondre set preguntes d’opció múltiple. Cada pregunta té tres opcions (A, B o C).
 • 7 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

14 minuts per cada parella de candidats

La prova d’expressió oral del B2 First for Schools consta de quatre parts a les quals et presentaràs juntament amb un altre candidat. Hi ha dos examinadors. Un d’ells et formula preguntes i et lliura un fullet amb temes dels quals tractar. L’altre examinador escolta el que dius i tots dos examinadors decideixen la qualificació. L’Speaking Test suposa un 20 % de la nota final.

Part 1 (Entrevista):
 • Conversa amb l’examinador. L’examinador formula preguntes i els alumnes han de proporcionar informació personal, parlar sobre les seves experiències passades, circumstàncies actuals i plans futurs.
 • 2 minuts
Part 2 (Torn llarg):
 • L’examinador lliura als alumnes dues fotografies sobre les quals han de parlar durant un minut sense interrupcions. Les preguntes sobre les fotografies estan escrites en la part superior de la pàgina per a recordar-li a l’alumne el tema del qual hauria de parlar. Quan ha acabat de parlar, el company de l’alumne ha de respondre a l’examinador una pregunta breu sobre les fotografies.
 • 1 minut per candidat, més una resposta de 30 segons
Part 3 (Tasca col·laborativa):
 • Conversa amb l’altre candidat. L’examinador els proporciona als alumnes una pregunta i algunes pautes per escrit. Els alumnes discuteixen d’això durant dos minuts. Llavors l’examinador els demana que prenguin junts una decisió sobre el tema que han estat discutint.
 • Una discussió de 2 minuts seguida de la tasca d’adoptar una decisió en 1 minut
Part 4 (Discussió):
 • Discussió addicional amb l’altre candidat, guiada per preguntes de l’examinador, sobre el mateix tema de la tasca de la Part 3.
 • La discussió hauria de durar 4 minuts

Triar la teva parella per a l’Speaking Test

Si vols realitzar l’Speaking Test amb un amic o company de classe, pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes, i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Grups de tres candidats

Gairebé tots els B2 First for Schools Speaking Tests es realitzen en grups de dos candidats. No obstant això, en les sessions amb un nombre imparell de candidats hi haurà un test amb un grup de tres candidats, normalment al final del dia o just abans d’un descans llarg. El format del test és exactament el mateix però té una durada lleugerament superior. Si us plau, tingueu en compte que no pot sol·licitar-se realitzar el test en un grup de tres candidats.

Preguntes freqüents i consells per al dia de l'examen

Informació per a candidats:
El fullet ‘Information for Candidates’ està replet d’informació sobre l’examen, consells per a la preparació i preguntes freqüents. Una excel·lent manera d’ajudar els alumnes a sentir-se completament preparats per al seu examen.

FCEs_candidates21
Ajuda i informació per a pares

Els nens poden divertir-se aprenent anglès amb els jocs i activitats gratuïtes de Cambridge English accedint a la plataforma Cambridge per a tu.

Pots veure informació i consells per a estimular als teus fills perquè aprenguin anglès al mateix temps que es diverteixen.

Proves d'examen

Ordinador

Per a familiaritzar-te amb el format d’examen, mira aquest tutorial abans de començar.

Claus de resposta:

No hi ha claus de resposta per al Writing, però hi ha respostes d’exemple i comentaris d’examinadors a les pàgines rellevants del B2 First for Schools handbook

Llista de comprovació del 'Writing'

Utilitza aquesta llista de comprovació amb la finalitat de millorar el teu anglès escrit i practicar per al teu examen.

Exemple de la prova de Speaking

Aquest vídeo ajuda a entendre com és una prova de Speaking de l’examen B2 First for Schools de Cambridge English.

Informació per a candidats

Una guia de l’examen amb consells pràctics de preparació, informació sobre què esperar el dia de l’examen i enllaços útils.

Format de l'examen

El B2 First for Schools està integrat per quatre parts per tal de valorar les teves habilitats en anglès.

1 hour 15 minuts

La prova de comprensió de lectura i ús de la llengua del B2 First for Schools consta de set parts que contenen una mescla de diferents tipus de text i preguntes. En les parts 1 a 4, has de llegir diversos texts i fer tasques de gramàtica i vocabulari. En les parts 5 a 7, has de llegir una sèrie de texts i respondre preguntes que posen a prova la teva capacitat per a comprendre el que llegeixes i que demostren que pots abordar diversos tipus de text. Aquesta prova suposa un 40 % de la nota final.

1 (Opció múltiple)
 • Un text en el qual falten algunes paraules o frases (espais en blanc). Després del text hi ha quatre possibles respostes per a cada espai en blanc i els alumnes han de triar la resposta correcta (A, B, C o D).
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
2 (Espais en blanc)
 • Falten algunes paraules (espais en blanc). Els alumnes han d’esbrinar la paraula correcta per a cada espai en blanc.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
3 (Formació de paraules)
 • Un text que conté vuit espais en blanc. Cada espai en blanc representa una paraula. Al final de cada línia hi ha una paraula “guia” que l’alumne ha de canviar d’alguna forma per a construir la paraula que falta i completar la frase correctament.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
4 (Transformacions)
 • Una frase seguida d’una paraula clau i una segona frase amb un espai en blanc en el seu interior. Els alumnes han d’utilitzar aquesta paraula clau per a completar la segona frase de manera que tingui un significat similar a la primera frase.
 • 6 preguntes
 • Fins a 2 punts per cada resposta correcta
5 (Opció múltiple)
 • Un text amb algunes preguntes d’opció múltiple. Per cada pregunta hi ha quatre opcions (A, B, C o D) i els alumnes han de decidir quina és la resposta correcta.
 • 6 preguntes
 • 2 punts per cada resposta correcta
6 (Espais en blanc)
 • Un text amb alguns espais en blanc. Després del text hi ha algunes frases extretes del propi text. Els alumnes han de triar la frase adequada per a cada espai en blanc.
 • 6 preguntes
 • 2 punts per cada resposta correcta
7 (Aparellament)
 • Una sèrie de preguntes i un text llarg o diversos textos curts que cal llegir. En cada pregunta els alumnes han de decidir en quin text o part del text s’esmenta això.
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

1 hora 20 minuts

En les dues parts de la prova d’expressió escrita del B2 First for Schools, l’alumne ha de demostrar que pot escriure diversos tipus de text en anglès. Aquesta prova suposa un 20 % de la nota final.

1 (Pregunta obligatòria)
 • Se’ls proporciona als alumnes el títol d’un assaig i dues idees. Han d’escriure un assaig en el qual donin la seva opinió sobre el títol utilitzant les idees que els han estat proporcionades i afegint una de la seva pròpia collita. El títol serà un assumpte d’interès general, per la qual cosa els alumnes no necessiten cap coneixement especialitzat.
 • 1 pregunta obligatòria
 • L’escrit ha de tenir 140–190 paraules
2 (Tasca de redacció)
 • Pregunta a triar entre quatre opcions. La resposta que els alumnes han de redactar serà una de les següents: article, email/carta, assaig, ressenya, història.
 • Una tasca a triar d’entre quatre, a més d’una pregunta sobre el text prefixat
 • L’escrit ha de tenir 140–190 paraules

Text prefixat per a B2 First for Schools

gener 2021 – desembre 2022

Great Expectations de Charles Dickens (Edició Oxford Bookworks).

Els professors poden preparar als candidats per a les preguntes sobre aquest text prefixat estudiant alguna versió cinematogràfica de Great Expectaions, estudiant el llibre o ambdues.

Els alumnes no han d’abordar la pregunta opcional sobre el text prefixat de la Part 2 tret que comprenguin el text sobre el qual han de respondre les preguntes. Els professors són els que millor poden jutjar si el text i/o versió cinematogràfica són apropiats i estimulants en el context docent. L’edició proposada és una versió adaptada al nivell i, per tant, adequada per als candidats de B2 First for Schools. També podrien estar disponibles altres edicions d’aquest llibre. Els professors i els alumnes han de tenir en compte que el nivell del llenguatge d’altres edicions pot ser menys assequible.

Prop de 40 minuts

La prova de comprensió auditiva del B2 First for Schools consta de quatre parts. En cada part has d’escoltar un o més texts enregistrats i respondre algunes preguntes. Els enregistraments es reprodueixen dues vegades. Aquesta prova suposa un 20 % de la nota final.

1 (Opció múltiple)
 • Una sèrie d’enregistraments breus i no relacionades entre si d’aproximadament 30 segons cadascuna. Els alumnes han d’escoltar els enregistraments i respondre una pregunta d’opció múltiple per cadascuna d’elles. Cada pregunta té tres opcions (A, B o C).
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
2 (Completar frases)
 • Un monòleg (parla una persona) que dura 3–4 minuts. Els alumnes han de completar les frases del full de preguntes amb la informació que escolten en l’enregistrament.
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
3 (Aparellament)
 • Cinc monòlegs relacionats entre si d’aproximadament 30 segons cadascun. Els alumnes escolten els enregistraments i han de triar quina afirmació d’una llista de vuit es correspon amb el que diu cada parlant.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
4 (Opció múltiple)
 • Una entrevista o intercanvi d’impressions entre dos interlocutors que dura 3–4 minuts. Els alumnes han d’escoltar l’enregistrament i respondre set preguntes d’opció múltiple. Cada pregunta té tres opcions (A, B o C).
 • 7 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

14 minuts per cada parella de candidats

La prova d’expressió oral del B2 First for Schools consta de quatre parts a les quals et presentaràs juntament amb un altre candidat. Hi ha dos examinadors. Un d’ells et formula preguntes i et lliura un fullet amb temes dels quals tractar. L’altre examinador escolta el que dius i tots dos examinadors decideixen la qualificació. L’Speaking Test suposa un 20 % de la nota final.

1 (Entrevista)
 • Conversa amb l’examinador. L’examinador formula preguntes i els alumnes han de proporcionar informació personal, parlar sobre les seves experiències passades, circumstàncies actuals i plans futurs.
 • 2 minuts
2 (Torn llarg)
 • L’examinador lliura als alumnes dues fotografies sobre les quals han de parlar durant un minut sense interrupcions. Les preguntes sobre les fotografies estan escrites en la part superior de la pàgina per a recordar-li a l’alumne el tema del qual hauria de parlar. Quan ha acabat de parlar, el company de l’alumne ha de respondre a l’examinador una pregunta breu sobre les fotografies.
 • 1 minut per candidat, més una resposta de 30 segons
3 (Tasca col·laborativa)
 • Conversa amb l’altre candidat. L’examinador els proporciona als alumnes una pregunta i algunes pautes per escrit. Els alumnes discuteixen d’això durant dos minuts. Llavors l’examinador els demana que prenguin junts una decisió sobre el tema que han estat discutint.
 • Una discussió de 2 minuts seguida de la tasca d’adoptar una decisió en 1 minut
4 (Discussió)
 • Discussió addicional amb l’altre candidat, guiada per preguntes de l’examinador, sobre el mateix tema de la tasca de la Part 3.
 • La discussió hauria de durar 4 minuts

Triar la teva parella per a l’Speaking Test

Si vols realitzar l’Speaking Test amb un amic o company de classe, pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes, i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Grups de tres candidats

Gairebé tots els B2 First for Schools Speaking Tests es realitzen en grups de dos candidats. No obstant això, en les sessions amb un nombre imparell de candidats hi haurà un test amb un grup de tres candidats, normalment al final del dia o just abans d’un descans llarg. El format del test és exactament el mateix però té una durada lleugerament superior. Si us plau, tingueu en compte que no pot sol·licitar-se realitzar el test en un grup de tres candidats.

Preguntes freqüents i consells per al dia de l'examen

Informació per a candidats:
El fullet ‘Information for Candidates’ està replet d’informació sobre l’examen, consells per a la preparació i preguntes freqüents. Una excel·lent manera d’ajudar els alumnes a sentir-se completament preparats per al seu examen.

FCEs_candidates21
Ajuda i informació per a pares

Els nens poden divertir-se aprenent anglès amb els jocs i activitats gratuïtes de Cambridge Assessment English accedint a la plataforma Cambridge per a tu.

Pots veure informació i consells per a estimular als teus fills perquè aprenguin anglès al mateix temps que es diverteixen.

Proves d'examen

Ordinador

Per a familiaritzar-te amb el format d’examen, mira aquest tutorial abans de començar.

Claus de resposta:

No hi ha claus de resposta per al Writing, però hi ha respostes d’exemple i comentaris d’examinadors a les pàgines rellevants del B2 First for Schools handbook

Llista de comprovació del 'Writing'

Utilitza aquesta llista de comprovació amb la finalitat de millorar el teu anglès escrit i practicar per al teu examen.

Exemple de la prova de Speaking

Aquest vídeo ajuda a entendre com és una prova de Speaking de l’examen B2 First for Schools de Cambridge Assessment English.